Avís Legal

NEUROQUIRURGICA DR. FLORENSA, S.L.P
B64848658
C / Marquesa de Vilallonga, 12, 08017 BARCELONA

 

La present informació legal regula l’ús del servei del web www.neurocirugiabcn.com que la raó social NEUROQUIRURGICA DR. FLORENSA, S.L.P amb nom comercial Neurocirugia Avanzada BCN posa a disposició dels usuaris d’Internet.

 

La utilització del web atribueix la condició d’usuari del Portal (en endavant, el ‘Usuari’) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per NEUROQUIRURGICA DR. FLORENSA, S.L.P, en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi al Portal i que seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau resultin d’obligat compliment. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que pot patir modificacions.

 

CONDICIONS D’ÚS

 

NEUROQUIRURGICA DR. FLORENSA, S.L.P, és la societat titular del web www.neurocirugiabcn.com així com del domini neurocirugiabcn.com, el qual proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades a Internet (en endavant, “continguts”) pertanyents a NEUROQUIRURGICA DR. FLORENSA, S.L.PL o al seu domini.

 

NEUROQUIRURGICA DR. FLORENSA, S.L.P. es reserva el dret a portar a terme el desenvolupament, modificació, exclusió o inclusió de textos o imatges en el desenvolupament de les seves pàgines web.

 

L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal, inclòs el registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts i / o de la possible contrasenya que se li pugui facilitar.

 

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com fòrums de discussió, xats o grups de notícies) que el web li ofereix i a no incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic de les que NEUROQUIRURGICA DR. FLORENSA, S.L.P no serà responsable en cap cas.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT. COMPLIMENT

 

El Titular garanteix el compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals 3 / 2.018 de 5 de desembre de 2018 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

 

Quan li siguin sol·licitats dades personals a través del present lloc web, l’Usuari els incorporarà voluntàriament, i serà degudament informat de la identitat del sol·licitant, les finalitats de la sol·licitud, legitimació per al tractament de les dades, així com de la possibilitat i procediment per exercir els seus drets d’acord amb el que disposa l’esmentada Llei Orgànica de PD i GDD 3 / 2.018.

 

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a NEUROQUIRURGICA DR. FLORENSA, S.L.P qualsevol modificació de les mateixes amb l’objectiu de mantenir les dades actualitzades. NEUROQUIRURGICA DR. FLORENSA, S.L.P. es reserva el dret a excloure dels serveis a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

L’emplenament de totes les dades sol·licitades és necessària per aconseguir l’èxit dels serveis posats a disposició de l’usuari en el present lloc web. De no facilitar totes les dades o ser aquests inexactes, NEUROQUIRURGICA DR. FLORENSA, S.L.P no garanteix que els serveis puguin prestar-se correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.

 

NEUROQUIRURGICA DR. FLORENSA, S.L.P es compromet a demanar les dades que siguin estrictament necessàries per dur a terme el servei demandat per l’Usuari en cada cas, sense els quals no seria possible gestionar la prestació. Així mateix, NEUROQUIRURGICA DR. FLORENSA, S.L.P es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals proporcionades per l’Usuari d’acord amb la legislació aplicable.

 

Si té alguna pregunta sobre la nostra Política de Privacitat, preguem es posi en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a consultas@neurocirugiabcn.com.

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Tots els continguts del web (incloent, sense caràcter limitatiu: bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de NEUROQUIRURGICA DR. FLORENSA, S.L.P i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

 

Les marques, rètols, signes distintius o logotips de NEUROQUIRURGICA DR. FLORENSA, S.L.P que apareixen al web són titularitat de la mateixa entitat i com a tal, estan degudament registrats.

 

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio, propietat de NEUROQUIRURGICA DR. FLORENSA, S.L.P no podran ser objecte de posterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l’Usuari o de tercers sense l’expressa autorització per part de NEUROQUIRURGICA DR. FLORENSA, S.L.P

 

NEUROQUIRURGICA DR. FLORENSA, S.L.P

 

En compliment del que preveu l’art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic es posa de manifest que l’empresa NEUROQUIRURGICA DR. FLORENSA, S.L.P CIF B64848658 Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona el 4 de Juliol de 2008 tom 40583, Foli 137, Full B368221, i és titular del domini d’internet neurocirugiabcn.com: “www.neurocirugiabcn.com “, amb domicili al C / Marquesa de Vilallonga, 12, 08017 BARCELONA. Els conflictes que puguin sorgir per l’aplicació de les presents normes es regularan per les lleis d’Espanya i seran resolts pels jutjats i tribunals que corresponguin segons la jurisdicció territorial del domicili social de la Companyia o grup.