Tumors cerebrals

La cirurgia juga un paper fonamental en el maneig de tots els tumors cerebrals punt des del punt de vista diagnòstic (estudi anatomopatològic que permet realitzar un diagnòstic de seguretat) com des del punt de vista terapèutic (extirpació del tumor).

 

L’objectiu principal de la cirurgia és aconseguir una extirpació completa del tumor evitant l’aparició de dèficits neurològics.

 

La major part dels tumors intracranials poden ser tractats quirúrgicament mitjançant una craniotomia. La cirurgia, en cas d’aconseguir una extirpació completa del tumor és curativa en tumors com els meningiomes de grau I, adenomes, pinealomes o alguns gliomes benignes. En el cas de tumors malignes com alguns gliomes, metàstasis cerebrals, medul.loblastomes o tumors malignes de la regió pineal, la cirurgia és també essencial ja que la seva extirpació completa millora la supervivència i disminueix el risc de recidiva. L’extirpació quirúrgica disminueix el risc de transformació maligna dels gliomes difusos de baix grau.

 

La neuronavegació pot ajudar a millorar el percentatge d’extirpacions completes d’alguns tumors i a minimitzar l’abordatge al tumor, utilitzant una cirugia mínimament invasiva (veure apartat de tècniques quirúrgiques).

 

Depenent de la localització del tumor i per a evitar l’ocurrència de dèficits neurològics, en ocasions és necessari utilitzar tècniques de mapping cerebral o monitorització neurofisiològica intraoperatoria (veure apartat de tècniques quirúrgiques).

 

Si l’extirpació quirúrgica del tumor no és possible per l’elevat risc neurològic serà necessària la realització d’una biòpsia cerebral mitjançant neuronavegació o mitjançant cirurgia estereotàxica (veure apartat de tècniques quirúrgiques) amb la finalitat de tenir un diagnòstic de seguretat i poder aplicar el tractament oncològic oportú amb quimioteràpia, radioteràpia o combinacions terapèutiques.

 

Tumors cerebrals més freqüents

 

Tumors d’origen glial (astrocitoma, oligodendroglioma, astrocitoma anaplàsic, oligodendroglioma anaplàsic, glioblastoma)

Metàstasis cerebrals

Meningioma

Schwannoma (neurinoma)

Tumor dermoide i epidermoide

Adenoma d’hipòfisi

Craniofaringioma

Limfoma cerebral primari

Neurocitoma

Ependimomes

Tumors de la glàndula pineal (pineocitoma, pineoblastoma)

Medul.loblastoma

Tumor neuroectodèrmic primitiu

Tumors de cèl·lules germinals

Tractaments:

 

Tractament microquirúrgic de tumors cerebrals i intraventriculars

Mapping cerebral en pacient despert

Biòpsia o punció cerebral assistida per neuronavegació o guía d´estereotàxia

Per a la seva comoditat, també pot sol·licitar una citació online